1. Afspraken 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en BZZ Welzijn. In dit stuk staan de Algemene Voorwaarden wat voor u gelden. 

Over wie gaan de algemene voorwaarden? 

In deze voorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij’. Met ‘wij’ wordt de zorgaanbieder bedoeld, in dit geval BZZ Welzijn. Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan). 

Vanaf wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing? 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat u ons zorgaanbod aanvaard. 

Kunnen wij deze module(s) wijzigen? 

De Algemene Voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden: 
❖ als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving; of 
❖ door ons, na verzwaard advies van de cliëntenraad en als de wijziging niet in uw nadeel is. 

Wij informeren u tijdig over een wijziging van deze module. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging inwerking gaat. 

Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, gaat in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking gaat. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren. 

Welke verplichtingen hebben wij? 

Wij hebben de volgende verplichtingen:
❖ wij werken met u samen om de zorgverlening af te stemmen op uw wensen en behoeften; 
❖ wij onthouden ons van gedrag dat schadelijk is voor uw gezondheid of welzijn; 
❖ Als er een incident in de zorgverlening is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunt hebben, informeren wij u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen. 

Welke verplichtingen heeft u? 

U heeft de volgende verplichtingen: 
❖ u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst; 
❖ U stelt ons in staat om de zorgverlening te leveren zoals is overeengekomen in het zorgplan conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne; 
❖ U meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt; 
❖ U onthoudt zicht van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers. 
❖ U mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerker openbaar maken. 

2. Zorgplan 1) 

Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand? 

Het zorgplan is een document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomst van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden. 

Wat gebeurt er al wij het met elkaar niet eens worden over het zorgplan? 

Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/begeleiding, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen. 

Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking? 

Tijdens de zorgplanbespreking evalueren wij met u het zorgplan en bespreken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien: 
❖ De wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen; 
❖ De doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken; 
❖ De zorgverleners die voor verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverlener plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is; 
❖ Welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen. 
❖ Hoe vaak en waarom het zorgplan met u zal worden geëvalueerd en geactualiseerd. Na een evaluatie en actualisatie van het zorgplan, zullen wij er steeds, binnen uiterlijk 6 weken, voor zorgen dat de uitkomsten in het zorgplan worden opgenomen en dat u inzage hierin krijgt. 

Wat als u niet kunt of wilt overleggen over het zorgplan? 

Als u geen overleg met ons wilt of kunt hebben over de zorgverlening, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Wij houden dan bij het vastleggen, de evaluatie of actualisering van het zorgplan zoveel mogelijk rekening met wat wij denken wat u wilt en kunt gezien uw mogelijke beperkingen. 

Wat als wij of u de afspraken in het zorgplan niet kunnen (kunt) nakomen? 

Als de zorgaanvraag verandert en wij niet meet de mogelijkheid hebben om zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek. 

Al het voor u onmogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie/ziek bent of een dag niet aanwezig kunt zijn, als u dit niet doet, kunnen wij de gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was om op tijd af te melden. Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten. 

1) het zorgplan wordt ook wel zorgleefplan, persoonlijk ontwikkelingsplan of individueel plan genoemd.

3. Persoonsgegevens en privacy 

Is er een zorgdossier? 

Door de wet zijn wij verplicht om een dossier bij te houden in verband met de goede zorgverlening aan u. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, bijvoorbeeld medische gegevens. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier. 

Waarvoor wordt uw zorgdossier gebruikt en wie hebben er inzage? 

Zonder uw toestemming geven wij anderen geen inzage in het zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer inzage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is. 
Anderen zijn niet: 
❖ Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden; 
❖ Uw (wettelijke) vertegenwoordiger (als u die heeft), voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak. 

Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor: 
❖ De goede zorgverlening en behandelingen aan u; 
❖ Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening; 
❖ De financiële afwikkeling en controle; 
❖ Intercollegiale toetsing; 
❖ Intervisie en supervisie; 
❖ Calamiteiten- en incidentenonderzoek. 

Kunt u een verzoek doen tot het wijzigen of vernietigen van uw zorgdossiergegevens? 

Als u een vernietigingsverzoek schriftelijk indient, dan vernietigen wij uw zorgdossier. Wij vernietigen uw zorgdossier echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen uw zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet. 

Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft uw dossier te vernietigen laten wij u schriftelijk weten of wij dat gedaan hebben. Deze termijn kunnen wij zo nodig met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek om u zorgdossier te vernietigen afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze schriftelijke reactie op uw verzoek. 

Zolang u bij ons in zorg bent kunnen wij niet zonder een zorgdossier werken. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen wanneer deze niet juist of niet relevant is of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden. 5 

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier? 

Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving.
Dat betekent het volgende: 
❖ Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is; 
❖ Wij kunnen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken over intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor het onderzoek van het incident; 
❖ Wij handelen conform wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen? 

U kunt het zorgdossier inzien en een kopie krijgen. Er wordt geen inzage in, of afschriften van een deel van het dossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad, en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit betreft een uitzonderingssituatie. 

Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de overeenkomst? 

Ook na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegeven zo lang als dat wettelijk verplicht is of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. U krijgt een kopie of inzage als u dat wenst, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie zoals beschreven onder: kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen? We houden hiermee rekening met regels en richtlijnen vanuit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Geven wij uw nabestaanden inzage in het zorgdossier? 

Als u voor uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNMG en AVG, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek inzage in het zorgdossier. Als duidelijk of aannemelijk is dat u dat juist niet zou hebben gewild, dan verlenen wij geen inzage aan nabestaanden. 

Hoe gaan wij om met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs? 

Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u ober het doel van het onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij het onderzoek of onderwijs betrekken, of uw gegevens ter beschikking stellen of gebruiken. Als het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost kan de gegevensverwerking met oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden worden uitgevoerd als het onderzoek een algemeen belang dient en bij uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. 

Wij kunnen ook volledig anoniem en meer tot u te herleiden gegevens gebruiken of verstrekken, zonder uw toestemming. 

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie? 

Voor onze flyer of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

4. Informatieverstrekking 

Welke informatie krijgt u? 

Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over alle onderwerpen die hiervoor zijn opgesomd onder hoofdstuk 2. Zorgplan: wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking? 

Ook spannen wij ons in dat u de voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoeting van de overeenkomt. Verder geven wij u informatie over: 
❖ Algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn; 
❖ Welke zorg en eventuele aanvullende diensten wij bieden; 
❖ Hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen; 
❖ De mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er gehandeld wordt al u in een situatie komt waarin u niet meer over uzelf kunt beslissen; 
❖ Onze bereikbaarheid bij een noodsituatie; 
❖ Onze klachtenregeling 
❖ Ons privacyreglement; 
❖ Ons cliëntenraad. 

Hoe geven wij informatie? 

Elke keer als wij informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie begrepen heeft en of u nog vragen heeft. 

Welke informatie krijgen wij van u? 

Voor de aanvraag van de zorg: 
❖ Geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden al u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen; 
❖ Een gedurende de looptijd daarvan, legitimeert u zich met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs; 
❖ Geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening of behandeling waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring; 
❖ Informeert u ons als u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.