Inleiding 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Binnen BZZ Welzijn wordt er veel gewerkt met persoonsgegevens cliënten en medewerkers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van primaire- en bedrijfsondersteunende taken. BZZ Welzijn draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. 

BZZ Welzijn streeft ernaar om de privacy van haar cliënten en personeel zo goed mogelijk te waarborgen. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. De wet kent ook bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Denk hierbij aan uw Burgerservicenummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen. 

Welk persoonsgegevens verwerkt BZZ Welzijn? 

BZZ welzijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 
❖ Voor- en achternaam 
❖ Geslacht 
❖ Geboortedatum
❖ Adresgegevens 
❖ Telefoonnummer 
❖ E-mailadres 
❖ Persoonsgegevens van contactpersoon, mantelzorgers en wettelijke vertegenwoordigers. 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken zijn: 
❖ Gegevens over gezondheid en relevante informatie ten behoeve van de zorg en begeleiding. 

Waarvoor verwerkt BZZ Welzijn uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door BZZ welzijn verwerkt voor de volgende doelen: 

❖ Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) 
❖ Het voeren van de administratie 
❖ Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
❖ Het afhandelen van informatieaanvragen 
❖ Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht 
❖ Om eventuele klachten af te handelen 
❖ Voor het afhandelen van declaraties en betalingen. 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de zorg- en bedrijfsprocessen goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

Geheimhouding 

BZZ welzijn gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens verzameld zijn. 

Cookies die wij gebruiken 

BZZ Welzijn zorgt alleen voor technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn een kleine tekstbestand die bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Toegang tot gegevens 

Alleen medewerkers die het nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot de persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig. 

Gegevens delen met andere organisaties 

In geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt BZZ Welzijn afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak kunnen bij ons informatie opvragen die we verplicht zijn om te delen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BZZ Welzijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij uw leidinggevende. 

Hoe beveiligt BZZ Welzijn uw persoonsgegevens? 

BZZ Welzijn heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via e-mail of telefonisch. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

BZZ Welzijn kan wijziging aanbrengen aan deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de website van BZZ Welzijn bekend worden gemaakt. Wij raden u aan regelmatig de privacyverklaring door te nemen. 

Contactgegevens BZZ Welzijn 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Louisa de Functionaris Gegevensbescherming van BZZ Welzijn. 

Contact opnemen kan via de volgende kanalen: 
❖ Schriftelijk: Lange Kleiweg 62H, 2288 GK Rijswijk 
❖ Telefonisch: 085-0600398
❖ E-mail: info@bzzwelzijn.nl